LICENČNA POGODBA ZA UPORABO PROGRAMSKIH REŠITEV

DEFINICIJE POJMOV

Programske rešitve: vse programske rešitve (programski produkti) pridobljene pri podjetju EPAKET d.o.o.

Kupec: posameznik ali pravna oseba, kateri se prek nakupa podeli licenca za uporabo programske rešitve.

Licenčna pogodba je pravno veljavna pogodba med vami (kupec) in podjetjem EPAKET d.o.o. Z namestitvijo, kopiranjem ali kakršnokoli drugačno uporabo programskih rešitev se strinjate, da vas zavezujejo določa te licenčne pogodbe. Ta licenčna pogodba predstavlja celoten sporazum o pogojih uporabe programskih rešitev med vami in podjetjem EPAKET d.o.o. in nadomešča vse prejšnje predloge, pogodbe ali drugačne dogovore med strankama. Če se ne strinjate s pogoji te licenčne pogodbe ne namestite in ne uporabljajte programskih rešitev.

Programske rešitve so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah in z drugimi pravicami intelektualne lastnine ter zakonodajo. Programske rešitve se licencirajo in ne prodajajo.

 

1. PODELITEV LICENCE

Programske rešitve se licencirajo na sledeč način
(A) Namestitev in uporaba:
EPAKET d.o.o. vam podeljuje pravico, da namestite in uporabljate izvode programskih rešitev za lastno uporabo in sicer v obsegu definiranem pri nakupu rešitve.
(B) Kreiranje varnostnih kopij:
Omogočeno je tudi kopiranje programskih rešitev za nemene arhiviranja


2. OPIS PRAVIC IN OMEJITEV

(A) Izjave o avtorskih pravicah.
Iz nobene programske rešitve ne smete odstraniti oziroma spreminiti obvestila o avtorskih pravicah.
(B) Distribucija
Distribucija programskih rešitev tretjim osebam je prepovedana.
(C) Prepoved vzvratnega inženirstva (Reverse Engineering), dekompiliranja in razstavljanja.Vzvratni inženiring, povratno prevajanje in dekompiliranje je prepovedano, razen in samo v obsegu, kot to izrecno dovoljuje zakonodaja.
(D) Najem.
Programskih rešitev se ne sme dajati v zakup ali na posojo.
(E) Vzdrževanje in spreminjanje programskih rešitev.
V primeru da EPAKET d.o.o. naknadno spreminja programske rešitve, se vse spremembe izvajajo pod pogoji te licenčne pogodbe
(F) Spreminjanje licenčne pogodbe
EPAKET d.o.o. si pridružuje pravico, da spremeni licenčno pogodbo, brez kakršnegakoli predhodnega obvestila.
(G) Plačila programskih rešitev
V primeru da kupec prejme programske rešitve pred dejanskih plačilom predračuna/računa, je le te dolžan plačati do datuma valute po prejemu računa/predračuna. V primeru neplačila do omenjenega datuma, se to lahko smatra kot kršenje licenčne pogodbe.
Kupec se strinja, da se licenca za uporabo programske rešitve lahko veže na točno določen računalnik in da je prenos licence na drug računalnik lahko plačljiva storitev, katera pa je objavljena v ceniku storitev.
(H) Statistika uporabe
EPAKET d.o.o. si pridružuje pravico, da v svoje programske rešitve vgradi kodo, ki brez uporabniške privolitve pošilja statistiko o uporabi programske opreme. Podatki ki se prenašajo se vežejo izključno na uporabo programskih rešitev, katere so bile razvite v podjetju EPAKET d.o.o.. Podatki, ki se lahko prenašajo so sledeči: čas zagona postopka, Id računalnika (mrežno ime, IP naslov, serijska številka diska/particije/biosa... -  informacija, ki je unikatno vezana na računalnik) od koder je bil postopek zagnan/uporabljen, koda uporabnika, ki je postopek zagnal/uporabljal, unikatna oznaka poslovno informacijskega sistema, naziv podjetja, frekvenca uporabe posameznih modulov.
(I) Sporočanje napak
EPAKET d.o.o. si pridružuje pravico, da v svojih programskih rešitvah privzeto omogoči sledenje napak. To pomeni da se lahko napake, ki se zgodijo pri izvajanju programskih rešitev in okoliščine v katerih se je napaka zgodila, sporočijo na podjetje EPAKET d.o.o. izključno zaradi namena odkrivanja napak ki pri razvoju niso bile predvidene in njihovo vedenje omogoča izboljšave programskih rešitev.

 

3. ODVZEM LICENCE

EPAKET d.o.o. ima pravico odvzeti podeljeno licenco, v primeru da kupec ne ravna v skladu s pogoji licenčne pogodbe oziroma če je v procesu nakupa zavajal s posredovanimi informacijami, ki so služile kot osnova za izračun cene nakupa. V takem primeru mora kupec uničiti vse kopije programske rešitve, ki jih ima v posesti, prav tako pa si EPAKET d.o.o. jemlje pravico onemogočiti delovanje programske rešitve na daljavo brez privolitve oziroma posredovanja kupca.

 

4. AVTORSKE PRAVICE

Programske rešitve in njihove kopije so v lasti podjetja EPAKET d.o.o. ali njegovih dobaviteljev. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene, so pridržane s strani podjetja EPAKET d.o.o.

 

5. BREZ GARANCIJE

POTRJUJETE, DA SO PROGRAMSKE REŠITVE DOBAVLJENE "TAKŠNA KOT SO", BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, IZRECNO NAVEDENE ALI NEPISANE IN DA V NAJVEČJI MERI, DOVOLJENI Z VELJAVNIM ZAKONOM, NE EPAKET d.o.o., NE NJENI LICENCODAJALCI IN PODRUŽNICE IN NE LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE DAJEJO NOBENIH ZAGOTOVIL ALI GARANCIJ, IZRECNO NAVEDENIH ALI NEPISANIH, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA TRGOVSKO KAKOVOST ALI USTREZNOST ZA DOLOČENI NAMEN, ALI DA PROGRAMSKE REŠITVE NE KRŠIJO PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH STRANK. NE EPAKET d.o.o. IN NE KATEREKOLI DRUGE STRANKE NE ZAGOTAVLJAJO, DA BODO FUNKCIJE PROGRAMSKIH REŠITEV ZADOVOLJILE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BO DELOVANJE PROGRAMSKIH REŠITEV POTEKALO NEMOTENO IN BREZ NAPAK. SAMI PREVZEMATE POLNO ODGOVORNOST IN TVEGANJE ZA IZBIRO PROGRAMSKIH REŠITEV, S KATERIMI ŽELITE DOSEČI NAČRTOVANE REZULTATE, KAKOR TUDI ZA NAMESTITEV, UPORABO IN Z NJO PRIDOBLJENE REZULTATE. EPAKET d.o.o. PRAV TAKO NE JAMČI ALI PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA TOČNOST ALI POPOLNOST KAKRŠNIHKOLI PODATKOV, BESEDIL, SLIK, POVEZAV ALI DRUGIH ELEMENTOV V PROGRAMSKIH REŠITVAH.

 

6. OMEJENA ODGOVORNOST

V NAJVEČJI MERI, KI JO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA, EPAKET d.o.o., NJEGOVI ZAPOSLENI, LICENCODAJALCI IN PODRUŽNICE V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI IZGUBO DOBIČKA, DOHODKA, PRODAJE, PODATKOV ALI ZA STROŠKE PRIDOBIVANJA NADOMESTNIH DOBRIN ALI STORITEV, ŠKODO NA LASTNINI, TELESNE POšKODBE, PREKINITEV POSLOVANJA, IZGUBO POSLOVNIH PODATKOV ALI ZA KAKRŠNOKOLI POSEBNO, NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, EKONOMSKO, KROVNO, KAZENSKO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, NE GLEDE NA NJEN VZROK ALI NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, KAZNIVEGA DEJANJA, MALOMARNOSTI ALI DRUGE TEORETIČNE ODGOVORNOSTI, ČE IZHAJA IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE EPAKET d.o.o. ALI NJEGOVI LICENCODAJALCI IN PODRUŽNICE PREJELI OPOZORILA O NEVARNOSTI TAKŠNE ŠKODE.